ZZ Kadra Szczygłowice

SIATKA -TURNIEJ

Turniej siatkówki

W dniu 24 stycznia 2015 r. na sali MOSIR w Szczygłowicach odbyły się zawody w siatkówce pomiędzy drużynami ZZ KADRA z JSW. Organizatorami turnieju był MOSIR , TKKF i Kadra Szczygłowice. Nagrody fundowało PZZ Kadra. A duży udział w organizacji imprezy miał ZZ Kadra Pracowników JSW S.A. Rywalizacja była bardzo zacięta - wygrani potraktowali zawody bardzo serio, a przegrani uznali, że to tylko zabawa - a zabawa była faktycznie przednia i zwyciężyli wszyscy, którzy brali udział w zawodach. W podsumowaniu uznano, że nie jest to ostatnie spotkanie na hali w Szczygłowicach.

Dziękujemy nielicznym kibicom za wsparcie naszej drużyny !!!

 

Referendum

23.01.2015r.

Informujemy, że w związku z podjęciem w JSW S.A. akcji protestacyjno -strajkowej  mającej na celu zmuszenie Zarządu JSW S.A. do wycofania się z decyzji i uchwał pozbawiających pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych w dniach 26 -27 stycznia 2015r. odbędzie się referendum strajkowe całej załogi JSW S.A.

 

Pytanie referendalne :


Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno - strajkowych mających na celu wycofanie się Zarządu JSW S.A. z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych ?

 

 

Prosimy wszystkich pracowników KWK "Knurów - Szczygłowice" o udział w referendum.

 

Czy na pewno chcieliśmy do JSW ?

Kolejne pomysły ....

W dniu 05 maja 2011 roku strona społeczna w imieniu pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. podpisała z Zarządem JSW S.A. „Porozumienie zawarte w trybie art. 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy” gwarantami porozumienia byli przedstawiciele Rządu RP to jest sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, sekretarz stanu Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewoda Śląski. W dniu dzisiejszym przykładem Rządu RP Zarząd JSW S.A. wprowadził w życie wypowiedzenie tegoż porozumienia powiadamiając w pierwszej kolejności media potem, związki zawodowe, a na końcu pracowników JSW S.A. Co prawda Zarząd składając propozycje zmian wystosował pismo do strony związkowej 12 stycznia 2015 r. w celu konsultacji. Wypowiadając obecnie to porozumienie nie dochowuje on zgodnie prawem 30 dniowego terminu na przeprowadzeni konsultacji społecznych. Zarząd w swoim wypowiedzeniu powołuje się na art. 241.7 Kodeksu Pracy zapominając, o paragrafie 4 tegoż w którym jest jasno określone kiedy i w jakim trybie można wypowiedzieć porozumienie z dnia 5 maja 2011 roku. Jak widać po raz kolejny Zarząd JSW S.A. nie dotrzymuje zawartych porozumień oraz stosuje w sposób wybiórczy zapisy prawa pracy. Organizacje związkowe już od dwóch lat sygnalizowały, że w stosunku do Zarządu JSW S.A. straciły zaufanie i nie widzą możliwości porozumienia. Wyrazem tego było przeprowadzone referendum w 2014 roku w którym ponad 93 % pracowników wypowiedziało się, że Zarząd jest niewiarygodny i nie potrafi sposób racjonalny prowadzić najlepszą w Polsce firmę górniczą. Organizacje związkowe nadal potwierdzają gotowość do przeprowadzenia negocjacji i chcą doprowadzić do uzgodnienia nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego pracy dla Pracowników JSW S.A.. Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem z przed wprowadzeniem JSW S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie takie zobowiązanie przyjął na siebie też pracodawca. Zarząd JSW S.A. przez ostatnie trzy lata organizował wiele spotkań i udawał, że prowadzi dialog społeczny, udawał i fingował negocjacje. Jednocześnie traktował pracowników JSW S.A. oraz ich przedstawicieli jak „klientów Biedronki” i rzucał nie przemyślanymi, i niezgodnymi z prawem pracy ofertami. Ten Zarząd JSW S.A. kilkanaście razy w tym okresie złamał prawo pracy o czym świadczą wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy. Strona społeczna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. potwierdza gotowość przeprowadzenia negocjacji ale w ten spór powinien włączyć się właściciel. Do stołu negocjacyjnego powinni zasiąść przedstawiciele Rządu RP, którzy byli gwarantami podpisanego porozumienia przed prywatyzacyjnego. Ponieważ to podczas tych negocjacji Rząd RP dając 10 letnie gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom żądał od JSW S.A. wyrażenia zgody na wystąpienie wbrew zapisom w dokumencie „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. W tym oto dokumencie w rozdziale „Prywatyzacja górnictwa” 5.2 w puncie drugim zawarto stwierdzenie, że proces prywatyzacji może być prowadzony przez giełdę w celu pozyskania kapitałów na rozwój i modernizację prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Rząd nie zrealizował tego zapisu i 5 miliardów 400 tysięcy złotych przejął w całości nie zostawiając ani jednej złotówki na modernizacje i rozwój JSW S.A. Przez kolejne lata JSW S.A. była jedynie dostarczycielem gotówki do kasy państwowej. Ostatnim „gwoździem do trumny” była decyzja właściciela zakupu kopalni „Knurów – Szczygłowice” co z punktu ekonomicznego spowodowało, że JSW S.A. znalazła się na skraju upadłości. Apelujemy do przedstawicieli Rządu RP aby w trybie natychmiastowym podjęli negocjacje ze stroną społeczną w celu zapobiegnięciu niekontrolowanych niepokoi społecznych w naszym regionie. Nie można już czekać dłużej, trzeba podjąć skuteczne kroki aby zapobiec pożarowi, a nie potem go gasić. Nie traćmy czasu, obie strony muszą się dogadać tu i teraz. Wyrażamy nadzieję, że zawarte porozumienie w dniu 17 stycznia 2015 roku w Katowicach pomiędzy stroną Rządową, a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno – Strajkowym jest nadal aktualne. Zwłaszcza zapisy mówiące o tym, że strona Rządowa niezwłocznie podejmie rozmowy na temat sytuacji w pozostałych spółkach górniczych. Liczymy na fatyczny i merytoryczny dialog ze stroną społeczną w JSW S.A.

Za WRZZ JSW S.A. Rzecznik Prasowy Piotr Szereda


Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3723120,strajk-w-jsw-bedzie-glosniej-niz-w-kompanii-weglowej-gornicy,3,id,t,sa.html

 

Cięcia w JSW

JSW: wypowiedzenie przez zarząd trzech

porozumień zbiorowych


Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, że kierując się dobrem spółki oraz
w celu utrzymania miejsc pracy dla załogi liczącej 26 tysięcy osób, a także działając
zgodnie z polityką rządu dotyczącej górnictwa, podjął decyzję o wypowiedzeniu trzech
porozumień zbiorowych.
Zarząd JSW wystosował oświadczenie.
Napisano w nim, że zarząd JSW „ informuje, iż kierując się dobrem Spółki oraz
w celu utrzymania miejsc pracy dla załogi liczącej 26 tysięcy osób, a także
działając zgodnie z polityką Rządu RP dotyczącej górnictwa – podjął decyzję o
wypowiedzeniu trzech porozumień zbiorowych z dnia 28 lutego 2011 r. (dot.
deputatu węglowego), 5 maja 2011 r. (zawartego przed debiutem giełdowym
JSW) oraz 8 listopada 2012 r. (dot. wzrostu stawek płac) z zastrzeżeniem, że
w przypadku porozumienia z 5 maja 2011 r. wypowiedzenie jest częściowe i
zachowuje gwarancje zatrudnienia dla pracowników.
Zarząd JSW nie przewiduje zarówno zwolnień, jak i likwidacji któregokolwiek z
zakładów JSW. Niezagrożona jest również wypłata miesięcznych
wynagrodzeń.
Decyzja ta, choć niełatwa, była nieunikniona. Począwszy od lipca 2013 roku, związki zawodowe odmawiały
podjęcia rozmów dotyczących propozycji oszczędnościowych mających na celu ratowanie Spółki oraz tysięcy
miejsc pracy.
Utożsamianie się z sytuacją Kompanii Węglowej, ale nie podejmowanie rozmów z własnym pracodawcą w celu
ochrony miejsc pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest niezrozumiałe. Osobisty stosunek do zarządu
spółki nie powinien być przeszkodą w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań służącym interesom załogi. To
ustawowy i statutowy obowiązek zarówno organów zarządzających, jak i strony społecznej.
JSW jako spółka giełdowa nie może liczyć na pomoc publiczną, dlatego, biorąc pod uwagę dramatyczną
sytuację branży, należy podjąć natychmiastowe działania.
W przypadku ciężkiej sytuacji zarząd musi mieć narzędzia do ratowania firmy i ochrony miejsc pracy. Stawiając
na szali bezpieczeństwo zatrudnienia i wypłatę dodatków w postaci np. czternastki czy pomocy szkolnych,
Zarząd nie ma wątpliwości, że najważniejsze, w tak trudnej sytuacji, są przede wszystkim miejsca pracy.
Trzeba odpowiedzieć sobie jasno na pytanie: czy w obecnej sytuacji stać nas na 14­tki, węgiel deputatowy,
ekwiwalent za chorobowe, pomoce szkolne czy bilet z „karty górnika”? Dalsze cięcia w obszarze inwestycji
stanowią poważne zagrożenie dla procesu przygotowania frontu wydobywczego. Nie możemy podcinać gałęzi,
na której siedzimy.
W związku z ciągle pogarszającą się sytuacją, Zarząd może być zmuszony do podjęcia decyzji o wypłaceniu w
ratach tzw. 14­tki (za 2014 rok), a w kolejnych latach uzależnieniu jej wypłaty od sytuacji firmy. Zagrożone
mogą być również: węgiel deputatowy, dopłaty do urlopu i chorobowego czy pomoce szkolne. Zarząd musi
mieć po prostu pewność, że w przypadku dramatycznej sytuacji może natychmiast reagować.
Ubiegłoroczne doświadczenie związane z problemami wydobywczymi JSW pokazały również, że Zarząd w
kryzysie musi mieć narzędzie elastycznego kierowania załóg w miejsca najbardziej potrzebne. Wypowiedzenie
porozumienia daje również zarządowi możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy. Wprowadzenie
podobnego systemu w kopalni Silesia wyraźnie wskazało kierunek, w którym powinno iść górnictwo.
Co ważne, wypowiedzenie porozumień nie powoduje automatycznej zmiany warunków płacy i pracy ­
zaznaczył zarząd JSW SA.

- jest to oficjalna informacja Zarządu JSW !!!!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Reklama

Logowanie

Joomla template by ByJoomla.com